Regulamin

Regulamin serwisu www.taniezwiedzanie.com

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.taniezwiedzanie.com utrzymywanego w domenie www.taniezwiedzanie.com, Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 1

Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą przystąpienia do korzystania z usług portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Usługi przewozu, zakwaterowania i inne usługi turystyczne o których informacja przekazywana jest na indywidualne zapytanie klienta złożone w serwisie wykonywane są przez odrębne od Administratora podmioty. Administrator prowadzi jedynie serwis informacyjny, za pośrednictwem którego świadczone sa usługi wyszukiwania informacji o dostępnych usługach przewozu, zakwaterowania i innych usługach turystycznych – zgonie z indywidualnymi kryteriami określonymi przez Użytkownika. Administrator przekazuje jedynie informacje dotyczące możliwości dokonania rezerwacji i zakupu usług świadczonych przez inne podmioty. Użytkownik samodzielnie dokonuje rezerwacji i zawiera umowy na przewóz, zakwaterowanie lub inne usługi turystyczne.

Właścicielem Serwisu Internetowego taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net jest StartUp „Net Ideas” prowadzony przez Mateusza Jakubowskiego w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwana w dalej "Administratorem".

§2

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
1. Procesor 300 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM 128 MB
2. Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze
3. Zainstalowana przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub inna
4. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
5. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.

5. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

§ 3

1. Informacje zawarte na stronie, a w szczególności informacje o możliwościach rezerwacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
2) Administrator – StartUp „Net Ideas” prowadzony przez Mateusza Jakubowskiego w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody administratora . Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z płatnej usługi wyszukania biletów lotniczych, bądź pozostałych środków komunikacji (wedle wskazania użytkownika) do wybranego przez użytkownika miejsca / lokalizacji. W tym celu użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej dostępny pod adresem www.taniezwiedzanie.com/formularz w którym zawrze wszelkie informacje dotyczące zlecenia w tym dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca z którego ma rozpocząć się podróż, datę wyjazdu, miejsce docelowe, maksymalny budżet, ilość osób, ilość noclegów, preferowana forma transportu, preferowana forma noclegu (dane niezbędne oraz może podać dane dotyczące dane dodatkowe) jak np. dodatkowe życzenia, opis wyjazdu. Usługa obejmuje wyszukanie (zgodne z wytycznymi zawartymi przez użytkownika w formularzu):

  • Biletów lotniczych bądź biletów pozostałych środków transportu
  • Miejsc noclegowych
  • Biletów na inne, sprecyzowane przez użytkownika w formularzu zgłoszeniowym, wydarzenia (lokalne atrakcje, widowiska sportowe, muzyczne i inne)

§ 2

Usługa obejmuje tylko i wyłącznie wyszukanie biletów i noclegów oraz prezentacje ogólnych informacji o dostępnych połączeniach i miejscach noclegowych spełniających kryteria określone przez Użytkownika, a po dokonaniu opłaty szczegółowych informacji o możliwości i sposobie dokonania rezerwacji przez użytkowników bezpośrednio u usługodawców. Administrator serwisu dostarcza jedynie informacje o połączeniach i noclegach zgodnie z informacjami udostępnionymi przez bezpośrednich usługodawców,. Administrator nie jest organizatorem turystyki.

Rozdział 5

Realizacja usługi

§ 1

Po wysłaniu przez użytkownika wypełnionego formularza zgłoszeniowego następuje proces wyszukiwania biletów spełniających kryteria użytkownika – do 24 godzin. Po wyszukaniu biletów bądź innych wytycznych, wskazanych przez użytkownika, administratorzy serwisu wysyłają użytkownikowi wiadomość e-mail (na adres wskazany przez użytkownika w formularzu zgłoszeniowym) z informacją, jaka jest całkowita cena za bilety spełniające kryteria określone przez użytkownika.

§ 2

Po otrzymaniu wiadomości e-mail, użytkownik może zrezygnować z usługi lub wyrazić chęć rezerwacji biletów wyszukanych przez administratorów W tym celu dokonuje opłaty za usługę poprzez dokonanie płatności poprzez system płatności internetowych transferuj.pl na kwotę ustaloną w sposób opisany w Rozdziale 6 niniejszego regulaminu.

§ 3

Po dokonaniu płatności Użytkownik w ciągu do 2 godzin otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą daty wyjazdu, miejsca wyjazdu, formy transportu, formy noclegu, ceny transportu i noclegów oraz adresy stron internetowych wraz z odnośnikami do zewnętrznych systemów rezerwacyjnych pod którymi użytkownik samodzielnie zarezerwować może bilety na połączenia wyszukane przez administratorów.

§ 4

Z powodu dynamiki rynku i błyskawicznie zmieniających się cen informacja o ofercie przewoźników i o miejscach noclegowych ważna jest tylko w chwili wysłania jej do klienta. Po tym czasie administratorzy nie gwarantują zachowania identycznej ceny biletów, wskazanej we wiadomości o ofertach usługodawców wysłanej do użytkownika .

§ 5

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za właściwe działanie serwisu internetowego, wyświetlanie informacji o ofertach podmiotów trzecich i odbieranie zgłoszeń na wyszukiwanie ofert , oraz przekazywanie wyników wyszukiwania Użytkownikom .
2. Deklarowany poziom dostępności serwisu to 350 dni w roku, Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w dostępności strony Serwisu spowodowanych konserwacją lub modernizacją Serwisu. Jednorazowo ograniczenie dostępności nie może przekraczać 1500h, Zarejestrowani użytkownicy Serwisu Taniezwiedzanie.com zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.taniezwiedzanie.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.
3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przebiegu podróży oraz wszelkie zaniechania i działania podmiotów realizujących bezpośrednio usługi przewozu i zakwaterowania , oraz podmiotów pośredniczących w sprzedaży biletów z którymi Użytkownik zawał samodzielnie umowy m.in. z pomocą linków i odnośników przesłanych mu przez Administratora.

Rozdział 6

Płatność za usługę

§ 1

Za wykonanie usługi wyszukiwania na indywidualne zamówienie Użytkownika pobierana jest opłata:
• 75 zł (z VAT) za wyszukanie biletów lotniczych do i noclegu w kraju wewnątrz Unii Europejskiej
• 150 zł (z VAT) za wyszukanie biletów lotniczych do i noclegu w kraju spoza Unii Europejskiej
• 25 zł (z VAT) za każdą dodatkową lokalizację, dla której wyszukiwane są bilety lotnicze oraz nocleg

§ 2

W przypadku bardziej skomplikowanych zleceń (każde dodatkowe miejsce docelowe lub każde dodatkowe życzenie powoduje że zlecenie jest traktowane jako „bardziej skomplikowane”) opłata za usługę ustalana jest indywidualnie z użytkownikiem, poprzez pocztę elektroniczną bądź kontakt telefoniczny.

§ 3

Opłata za usługę pobierana jest momencie opisanym w rozdziale 5 par. 2.

§ 4

Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Adres zamieszkania/siedziby,
  • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  • Numer zamówienia,
  • Adres korespondencyjny

Rozdział 7

Postępowanie reklamacyjne

§ 1

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi Serwisu .Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: planowanie@taniezwiedzanie.com, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”

Dla przyspieszenie przebiegu procedury reklamacyjnej Użytkownicy proszeni sa o zawarcie z zgłoszeniu reklamacyjnym imienia i nazwiska użytkownika , danych pozwalających na kontakt z Użytkownikiem np., adresu e - mail

§ 2

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Rozdział 8

Dane osobowe

1. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym dla prawidłowego wykonania umowy oraz w celach marketingowych Serwisu.
3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych.
4. Serwis zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
6. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników serwisu, wysyłając maila na adres planowanie@taniezwiedzanie.com.
7. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
8. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

Rozdział 9

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług (usług wyszukiwania) rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 1.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 września 2012 roku.


 

Nasz kanał na YouTube


Facebook
 

o autorze  |   o stronie  |   reklama  |   kontakt  |   polityka prywatności  |   Regulamin
Copyright 2012-2018 © TanieZwiedzanie.com. Wszelkie prawa zastrzeżone
×

Naucz się tanio podróżować - kup moją książkę!

Wydałem książkę. 288 stron praktycznej wiedzy, bez lania wody i ogólników. Dowiedz się, jak kupować tanie bilety lotnicze, spać niedrogo na całym świecie i jak najtaniej podróżować wewnątrz konkretnego kraju.

Cena 49.99zł, wysyłka w ciągu 24h.

KUP TERAZ